Atribuțiile comisiei nr. 1

Atribuțiile comisiei nr. 1:
,, Comisia pentru probleme de dezvoltare economic-socială, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat, agricultură, silvicultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț”.

 1. avizează studii, prognoze orientative și programe de dezvoltare economico-socială, în colaborare permanentă cu comisia nr. 3; ori de câte ori intervin studii și programe specifice altor domenii, va solicita și implicarea comisiei de specialitate din domeniul respectiv;
 2. analizează și avizează    strategiile privind dezvoltarea economicã, socialã şi de mediu a comunei;
 3. analizează și avizează bugetul local în structură privind formarea, administrarea, întrebuinţarea și execuția acestuia, avizează eventualele virări de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare, precum și împrumuturile contractate de consiliul local;
 4. avizează, din punct de vedere financiar, statutul personalului, organigramele și numărul de personal, la propunerea primarului;
 5. avizează și poate propune impozite și taxe locale, precum și taxe speciale pe timp limitat, în condiţiile legii;
 6. propune, analizează și avizează norme orientative pentru serviciile publice  sau societăţile comerciale pe care le înfiinţează consiliul local;
 7. analizează și avizează, după caz, în colaborare cu comisiile din domeniile de specialitate 2 și 3,  propunerile privind asocierea cu alte consilii locale, precum și cu agenţi economici din țară și din străinătate, în scopul realizării și exploatării unor lucrări de interes comun (obligatorii fiind dezbaterile iniţiate de comisia care realizează propunerea);
 8. iniţiază și asigură realizarea programelor pentru refacerea și protecţia mediului înconjurător, protecţia și conservarea rezervaţiilor naturale;
 9. iniţiază și avizează studii și programe privind organizarea serviciilor publice în condiţii de operativitate și eficiență, în colaborare cu comisia nr. 3;
 10. iniţiază propuneri motivate care să asigure libertatea comerţului și a concurenței loiale și să încurajeze libera iniţiativă, ori de câte ori se impune, în condiţiile legii;
 11. soluţionează împreună cu compartimentul de specialitate cererile și sesizările cetăţenilor pe problematica specifică comisiei.

k) analizează și avizează, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrãrile de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
l) iniţiază propuneri motivate privind organizarea de târguri, pieţe, oboare, locuri și parcuri de distracţii, cu asigurarea bunei funcţionări a acestora;
m) analizează și avizează hotărârile privind administrarea, concesionarea, vânzarea sau închirierea bunurilor proprietate publică și privată a comunei, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
n) participă, la cererea autorității executive, la gestionarea situațiilor de urgență, la aplicarea măsurilor de prevenire și limitare/înlăturare a efectelor dezastrelor;
o) urmărește modul de  aplicare al hotărârilor luate de consiliu în domeniul său de activitate;
p) comisia exercită și alte atribuţiuni stabilite de lege și de consiliul local.

Înapoi