Atribuțiile comisiei nr. 2

Atribuțiile comisiei nr. 2:
,,Comisia pentru probleme de  învăţământ, sănătate, cultură, și protecţie socială activităţi sportive  și de agrement”.


  1. iniţiază studii, prognoze orientative și programe privind asigurarea condiţiilor necesare bunei funcţionări a instituţiilor locale de învăţământ, sanitare, de cultură și de tineret de sub autoritatea consiliului local;

b) iniţiază propuneri motivate de înfiinţare a unor instituţii de binefacere de interes local și instituie norme de funcţionare a acestora;
c) analizează și după caz, iniţiază, propune și ia măsuri pentru realizarea protecţiei sociale, pe baza motivaţiilor rezultate din legislaţia în vigoare;
d) avizează proiectele de hotărâri cu incidență asupra atribuţiilor specifice ale comisiei;
e) iniţiază propuneri pentru asigurarea  desfăşurarării  activităţilor sportive pe raza comunei;
f) urmăreşte execuţia bugetară pe domeniile ei de activitate;
g) inițiază și avizează proiecte de hotărâre cu caracter social;
h) colaborează cu unităţile sanitare pentru buna deservire a populaţiei comunei;
i) colaborează cu reprezentanţii cultelor recunoscute legal de pe teritoriul comunei propunând măsuri în vederea sprijinirii activităţii acestora;
j) iniţiază proiecte de hotărâre având ca obiect criteriile de finanţare a proiectelor culturale, artistice;
k) propune atribuiri de denumiri de străzi, pieţe şi obiective de interes local, pe care le supune dezbaterii comisiei speciale constituite în acest sens;
l) iniţiază propuneri în vederea conferirii persoanelor fizice romane sau străine, cu merite deosebite, titlului de cetăţean de onoare al comunei, precum și, funcție de situație, de retragere a acestuia;
m) analizează, inițiază și avizează acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;
n) analizează și avizează criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea consiliului local;
o) soluţionează împreună cu compartimentul de specialitate cererile și sesizările cetăţenilor pe problematica specifică comisiei;
p) urmărește modul de aplicare al hotărârilor luate de consiliu în domeniul său de activitate;
r) comisia exercită și alte atribuţii stabilite de lege sau consiliu local comunal;

Înapoi