Atribuțiile comisiei nr. 3

Atribuțiile comisiei nr. 3:
,,Comisia pentru probleme de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniştii publice, respectarea drepturilor și a libertăţilor  cetăţeanului”.

a) avizează statutul comunei, iniţiază și întocmeşte regulamentul de funcţionare al consiliului, pe baza statutului și regulamentului - cadru orientativ elaborat de guvern, modificarea, amendarea sau completarea acestuia atunci când se impune, în funcţie de condiţiile locale precum și alte regulamente/norme care privesc administrarea bunurilor aflate în competența consiliului local;
b) avizează statutul personalului, organigramele și numărul de personal, la propunerea primarului;
c)  avizează, din punct de vedere juridic, toate proiectele de hotărâre și iniţiază de comun acord cu comisa 1 propuneri privind înfiinţarea de instituţii și agenţi economici de interes local;
d) avizează normele orientative pentru regiile autonome și societăţile comerciale înfinițate de consiliul local, iniţiate de comisiile 1 și 2;
e) realizează studii și programe care să asigure buna funcţionare a serviciilor de gospodărie comunală și reţele edilitare. Acţiunea este comună comisiilor 1, 2 si 3, fiind vorba de activităţi specifice de urbanism și servicii publice;
f) iniţiază și asigură realizarea programelor de organizare și dezvoltare urbanistică a localităţii, precum și de amenajare a teritoriului cu respectarea tradiţiei locale și a prevederilor legale, de realizare a lucrărilor publice cu participarea, eventual, a comisiilor pe domenii de specialitate implicate.
g) avizează asupra concesionării sau închirierii de servicii publice, participării la societăţi comerciale, locaţii de activităţi sau servicii ale administraţiei publice;
h) urmăreşte activitatea organelor de apărare a ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor din comună;
i) analizează și avizează posibilităţile de legături de colaborare, cooperare cu alte unități administrative din țară sau de înfrăţire cu localităţi din străinătate în conformitate cu prevederile legale;
j) urmăreşte activitatea serviciilor juridice achiziționate  în ceea ce priveşte reprezentarea consiliului local în instanţele de judecată și în relaţiile cu terţii;
k) solicită informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
l) soluţionează împreună cu compartimentul de specialitate cererile și sesizările cetăţenilor pe problematica specifica comisiei;
m) urmărește modul de  aplicare al hotărârilor luate de consiliu în domeniul său de activitate;
n)comisia exercită și alte atribuţii stabilite de  lege sau consiliu local comunal.

Înapoi