Opriș Cornel

RAPORT DE ACTIVITATE
Anul 2012/2013


   Subsemnatul, Opriș Cornel, consilier local, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Șercaia, precum și ale legii administrației publice locale nr. 215/2001, prezint următorul raport anual de activitate care va fi făcut public prin grija secretarului comunei.
  Investit de către cetăţenii comunei pentru a le servii interesele în consiliul local în perioada iunie 2012-iunie 2013 mi-am desfăşurat activitatea în limitele prevederilor legilor 215/2001 Legea administraţiei publice locale, 393/2004 Statutul aleşilor locali a OG nr 35/2002 Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al consiliilor locale precum şi în spiritul jurământului depus în faţa Consiliului Local al comunei Şercaia în data de 25 iunie 2012.
Activitatea în domeniul legislativ:
   Sunt consilier în primul an de mandat, ales preşedinte al comisiei de validare a consilierilor, membru în Comisia nr. 1 ,, Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget finanţe, administrarea patrimoniului public şi privat al comunei, agricultură, silvicultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ" precum şi al Comisiei nr. 2 ,, Comisia pentru probleme de învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement".
   Am participat la toate şedinţele de comisii şi de consiliu ordinare şi extraordinare, având ca obiectiv adoptarea hotărârilor care să ducă la buna funcţionare a aparatului administrativ al comunei şi care să fie, în acelaşi timp şi în interesul tuturor cetăţenilor.
   Am iniţiat, în colaborare cu o colegă consilier, două proiecte de hotărâre referitoare, unul la achiziţionarea/arborarea drapelului naţional în zile festive şi altul pentru aprobarea Regulamentului de acordare al titlului de cetăţean de onoare în conformitate cu prevederile legale".
  Am participat la elaborarea ,,Regulamentului de organizare și funcționare al consiliului local" și am elaborat împreună cu aceeași colegă consilier ,,Regulamentului de acordare al titlului de cetăţean de onoare al comunei".
   Am avut o contribuție importantă în stabilirea ,,Normelor obligatorii și responsabilităților ce le revin instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice și cetățenilor pentru buna gospodărire a comunei Șercaia - regimul contravențiilor".
  Prin argumentele aduse am reuşit să anulez o hotărâre de consiliu care nu era în avantajul tuturor cetăţenilor localităţii şi am prezentat puncte de vedere argumentate la majoritatea proiectelor de hotărâre dezbătute.
   În calitate de preşedinte de şedinţă am condus operativ şedinţele de consiliu, am sesizat unele disfuncţionalităţi în organizarea şi desfăşurarea acestora, am propus proceduri pentru buna desfășurare a lor.
   Am în lucru două proiecte de hotărâre, unul referitor la organizarea și desfășurarea pășunatului pe raza comunei Șercaia și celălalt privind semnalizarea rutieră, ambele atribute ale administrației publice locale.
Am susținut argumentat și prin vot, toate proiectele de hotărâre care într-un fel sau altul conduc la dezvoltarea economico socială a comunei și crearea de noi locuri de muncă.

Activitatea in domeniul administrativ
   Am adus la cunoştinţa conducerii administrative solicitările cetățenilor din zona de responsabilitate primită privind necesitatea schimbării proiectului de modernizare a străzii Iazului în sensul decopertării acesteia, construirii unei fundații stabile și evitării supraînălțării acesteia, solicitare înțeleasă și susținută și de dl. primar și aplicată de către constructor.
   Am avut întâlniri frecvente cu cetățenii pe care îi reprezint, am luat act de solicitările acestora și am acționat pentru rezolvarea favorabilă a cererilor lor; i-am informat despre măsurile luate și activitățile importante ce se desfășoară la nivel administrativ.
  Am susținut și susțin în continuare proiectul apă/canal, proiect care va duce la modernizarea comunei, în pofida numeroaselor critici aduse de cei care nu au fost în măsură ani buni să facă ceva util pentru bunăstarea locuitorilor comunei. Voi susține necondiționat ca acest proiect să fie extins și pe raza satelor Vad și Hălmeag, proiect care, coroborat cu existența în fiecare sat a instituțiilor care asigură sănătatea locuitorilor (farmacie, dispensar), a celor de cultură (școală-biserică) să conducă la modernizarea satului românesc.
   Am solicitat să se prezinte în şedinţele consiliului a două rapoarte privind numărul beneficiarilor de ajutor social şi activităţile desfăşurate de aceştia precum şi stadiul eliberării titlurilor de proprietate.
La solicitările cetăţenilor am intervenit pentru rezolvarea punctuală a unor probleme legate de iluminatul public, salubrizarea malurilor râului Şinca în zona localităţilor pe care le tranzitează.
Activitatea în domeniul politic
   În calitate de membru al Partidului Naţional Liberal m-am implicat în cele trei activităţi politice importante ale anului 2012 respectiv alegerile locale, referendumul de demitere al preşedintelui şi alegerile parlamentare și am participat la alegerile locale și județene pentru conducerea filialelor PNL din aceste structuri.
   Grație eforturilor depuse în comun, al unui management corespunzător, dar în primul rând al calităților candidatului nostru, filiala PNL Șercaia a câștigat confortabil fotoliul de primar asigurând totodată o majoritate stabilă în consiliul local cu toată opoziția manifestată.
   Am reuşit să am întâlniri cu majoritatea cetăţenilor domiciliaţi în zona de responsabilitate primită, cărora le-am prezentat obiectivele pe care dorim să le îndeplinim, calităţile oamenilor propuşi de noi şi care merită să ne reprezinte, argumentele noastre în favoarea demiterii președintelui iar rezultatele alegerilor demonstrează că am reuşit să convingem, cu procentaj bun în favoarea noastră.
   Am susținut candidații PNL pentru alegerile parlamentare, argumentând în fața cetățenilor de ce este bine ca aceștia să ne reprezinte interesele în Parlamentul României, iar rezultatul alegerilor arată că, alături de ceilalți colegi PNL angrenați în această activitate, am făcut un lucru bun.
   De asemenea am participat la acţiunile organizate de PNL în cursul anului în municipiile Braşov şi Făgăraş.
Speranţe:
   Vom reuşi în anii următori să finalizăm aducţiunea de apă canal în satul Şercaia și să le extindem, să demarăm lucrările şi în celelalte sate aparținătoare comunei, să atragem noi investiții în comună, respectând proiectele mandatului 2012/2016 cu care ne-am prezentat în fața cetățenilor.

 

             Consilier
                                Cornel OPRIȘ

 

Prezentat în ședința Consiliului Local Șercaia în data de 30.06 2013

 

 

Înapoi