REGULAMENT Privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Comunei Şercaia

REGULAMENT

Privind conferirea titlului de
Cetăţean de Onoare al Comunei Şercaia

 

 

 

Adoptat în şedinţa Consiliului Local din data de 08.02.2013 prin Hotărârea nr 17

 

Titlul de ,,Cetăţean de onoare al comunei Şercaia" reprezintă cea mai înaltă distincţie civică acordată de către Consiliul Local al comunei Şercaia.

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 Titlul se acordă , după caz, din iniţiativa:
a) primarului,
b) viceprimarului,
c) consilierilor locali,
d) persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul/domeniile în care s-a afirmat cel propus,
e) unui numar de cel putin 5% din populatia cu drept de vot a comunei Şercaia , pe baza unui tabel semnat de catre acestia, care va sta la baza unui proiect de hotarare promovat de un consilier, sau un grup de consilieri locali, în condiţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală cu completările şi modificările ulterioare, art 45 alin, 6 şi art. 109
Art 2. Acordarea titlului nu este condiţionată de:
a.) cetăţenie,
b.) naţionalitate,
c.) vărstă,
d.) religie,
e.) sex,
f.) domiciliu,
g.) apartenenţă politică.
Art 3 Titlul se acordă, după caz:
a.) în timpul vieţii celui în cauză.
b.) post-mortem.
Art. 4 Titlul are următoarele caracteristici:
a.) este personal,
b.) este netransmisibil,
c.) conferă drepturi titularului,
d.) are valabilitate nedetermminată,

 

CAPITOLUL II. CATEGORII DE PERSONALITĂŢI ÎNDREPTĂŢITE LA PRIMIREA TITLULUI
Art.5 Ttlul de ,,Cetăţean de onoare al comunei Şercaia" va putea fi conferit:
a) personalităţilor vieţii publice, politice, economice, culturale, sportive, persoane române sau străine domiciliate în comuna Şercaia, precum şi persoanelor române sau străine care prin activitatea lor au avut o contribuţie importantă, la dezvoltarea şi creşterea prestigiului comunei Şercaia, la nivel naţional sau internaţional.
b.) persoane care au dat dovadă de curaj şi devotament în folosul comunităţii, preîntâmpinând producerea unor evenimente cu consecinţe grave pentru comuna Şercaia sau pentru locuitorii acesteia.
c.) persoane care , în mod dezinteresat, prin donaţii acţiuni umanitare sau alte acţiuni similare au contribuit la realizarea unor obiective de interes public, sau la înbunătăţirea vieţii locuitorilor comunei Şercaia
d.) unor foşti deţinuţi politici, veterani de război sau militari în a căror viaţă şi/sau activitate au fost remarcate acte de bravură deosebite.
e.) altor persoane, în cazuri temeinic justificate.

CAPITOLUL III. PROCEDURA ACORDĂRII, ÎNMÂNĂRII ŞI ÎNREGISTRĂRII TITLULUI
Art.6 Procedura dezbaterii candidaturilor este următoarea:
(1) Documentele cu propuneri se înregistrează la Registratura primăriei comunei Şercaia
(2) Documentele vor cuprinde următoarele înscrisuri
a) Fotocopie act identitate,
b) Curriculum Vitae in original
c) Expunerea de motive a iniţiatorului,
d) Fotocopie a certificatului de deces - după caz,
e) Certificat de cazier judiciar în original (după caz),
(3) Compartimentul Administraţie publică locală întocmeşte raportul de specialitate şi proiectul de hotărâre pe care le înaintează primarului , pentru a fi aprobate şi comisiei de specialitate pentru a fi discutate şi a elibera avizul.
(4) Propunerile se dezbat în plenul Consiliului Local al comunei Şercaia în şedinţă ordinară sau extraordinară.
(5) Acordarea titlului se va face în plenul Consiliului Local al comunei Şercaia
(6) Propunerile respinse nu mai pot fi introduse în dezbatere în acelaşi mandat al Consiliului Local.
(7) Decernarea titlului se face de către Primarul comunei Şercaia. Metodologia înmânării titlului este următoarea:
a) Preşedintele de şedinţă anunţă festivitatea ce urmeaza să se desfaşoare;
b) Primarul comunei Şercaia prezintă motivele care au stat la baza hotărârii.
c) Primarul comunei Şercaia înmânează diploma de "Cetatean de onoare al comunei", şi o plachetă realizată în acest scop, persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă;
d) Pot lua cuvantul şi alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt meritele laureatului;
e) Cuvântul persoanei laureate sau al reprezentantului acesteia;
f) Laureatul este invitat să scrie câteva rânduri în cartea de Onoare a comunei Şercaia;
Art.7 Primarul comunei Şercaia înmânează diploma de Cetăţean de onoare al comunei Şercaia şi o plachetă realizată în acest scop, persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă.
Art.8 Diploma este înscrisă de către compartimentul Administraţie publică locală în Registrul cu evidenţa Cetăţenilor de onoare ai comunei Şercaia.
Art.9 Modelul diplomei de onoare şi al plachetei se vor stabilii de către primarul comunei Şercaia.
Art.10 În situaţia conferirii titlului de Cetăţean de onoare al comunei Şercaia unui cetăţean străin, Hotărârea Consiliului Local precum şi diploma de onoare vor fi redactate şi în limba ţării a cărui cetăţean este, sau într-o limbă de circulaţie internaţională, după caz.
Art. 11 Deţinătorii titlului dobândesc următoarele drepturi:
a.) de a lua cuvântul în şedinţele consiliului local şi la dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate,
b.) de a participa la toate manifestările desfăşurate sub patronajul Consiliului local al comunei Şercaia.
Art. 12 . Drepturile prevăzute la art 11 încetează în urmatoarele situaţii
a) decesul titularului;
b) retragerea titlului.

CAPITOLUL IV. RETRAGEREA TITLULUI
Art.13 Titlul de ,,Cetăţean de onoare al comunei Şercaia" poate fi retras prin Hotărâre a Consiliului Local în următoarele situiaţii
a.) persoana a fost condamnată pentru fapte penale, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă.
b.) persoana a compromis cu rea-credinţă interesele Statului român şi ale comunei Şercaia,
c.) persoana a prejudiciat imaginea comunei Şercaia prin fapte sau atitudini care contravin regulilor de convieţtuire socială şi ale moralităţii.
Art. 14 Categoriile de persoane care pot solicita retragerea titlului de cetăţean de onoare sunt cele prevăzute la art 1.
Art. 15. Retragerea titlului se face de catre Consiliul local al comunei Şercaia , după urmatoarea metodologie:
a) este sesizat Consiliul local al comunei Şercaia de către persoanele menţionate la art. 1;
b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor Consiliului local;
c) retragerea titlului se va face prin hotărâre a Consiliului local.
d) la şedinţa Consiliului local, va fi invitat deţinătorul titlului, iar dacă va fi prezent, i se va acorda cuvantul, la solicitarea sa;
e) în caz de neparticipare, hotărârea urmează a i se comunica in termen de 15 zile.
Cap. VIII DISPOZITII FINALE
Art. 16. Informatiile publice referitoare la Cetăţenii de onoare vor fi publicate şi în format electronic pe portalul Primăriei comunei Şercaia, la rubrica special deschisă ca urmare a acestui regulament.
Art. 17 Aprobarea şi modificarea Regulamentului se face cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

Înapoi