Analiză SWOT

I. Puncte tari

– Poziţionarea într-o zonă geografică extrem de frumoasă, cu vestigii istorice şi culturale şi potenţial deosebit pentru practicarea turismului (prin caracteristicile sale, zona se pretează la mai multe tipuri de turism: turism de tranzit, turism de week-end, turism rural, etc);
– Existenţa în comună a rezervaţiei naturale „Poiana Narciselor’, rezervaţie unică în Europa de acest tip;
– Reţea de electricitate bine dezvoltată, care desereveşte toate localităţile ce aparţin de comună;
– Racordarea la reţeaua de telefonie fixă;
– Folosirea pe scară redusă a substanţelor chimice pentru cultivarea terenurilor agricole;
– Posibilităţi de practicare a unei agriculturi performante (creşterea animalelor, cultivarea produselor agricole). în comună există singura staţiune din ţară de Cercetare şi Creştere a Bubalinelor.
– Funcţionarea la nivelul comunei a Biroului de Integrare Europeană şi Dezvoltare Locală, resursă deosebit de importantă pentru devoltarea comunitară (singurul centru de acest tip care funcţionează în mediul rural);
– Experienţa locală în administrarea unor proiecte cu finanţare europeană.
– Existenţa la nivelul comunei a unui număr semnificativ de studii de fezabilitate, factor deosebit de important pentru dezvoltarea unor proiecte viitoare.
– Necesitatea unui sistem de colectare şi transport a deşeurilor menajere;

II. Puncte slabe

– Inexistenţa reţelei de alimentare cu apă şi a reţelei de canalizare;
Lipsa reţelei de gaze naturale în toate localităţile din Comuna (în prezent, reţeaua de gaze există în localităţile Şercaia şi Vad);
Lipsa staţiei de epurare a apei;
Modernizarea incompletă a infrastructurii de transport;
Lispa unor mijloace de transport în comun între localitatea Şercaia – Halmeag şi Şercaia – Vad;
Spaţii de cazare şi servicii de turism insuficiente în raport cu potenţialul zonei;
Necesitatea de a realiza importante lucrări de reparaţii la căminele culturale din satele Vad şi Halmeag şi pentru sediul Primăriei;
Starea proastă a târgurilor, acestea nu corespund normelor UE;
Existenţa unui procentaj semnificativ de populaţie romă face necesare o serie de măsuri şi politici specifice, pentru a reduce rata de abandon a elevilor, creşterea nivelului de ocupare şi a nivelului de trai;
Comuna Şercaia este inclusă în rândul localităţilor vulnerabile la poluarea cu nitraţi din România.
Dificultăţi de integrare/reintegrare profesională a grupurilor dezavantajate (romi, persoane peste 45 de ani, şomeri de lungă durată, persoane cu dizabilităţi).
Degradare a mediului construit.

III. Oportunități

– Oportunitatea dezvoltării turismului şi a unor servicii adiacente;
Posibilitatea dezvoltării unui abator local, şi a altor investiţii care să absoarbă forţa de muncă existentă;
Oportunitatea reconstrucţiei ecologice a Rezervaţiei Naturale „Poienile cu Narcise din Dumbrava Vadului”;
Accesul României la Uniunea Europeană şi la programe structurale de finanţare;
Dezvoltarea unor parteneriate sat-oraş;
Marile proiecte europene de infrastructură care tranzitează Regiunea Centru vor facilita transportul şi vor duce la creşterea atractivităţii turistice.

IV. Amenințări

– Îmbătrânirea populaţiei în unele din satele din comună;
Migraţia tinerilor către oraşele din apropiere, unde există mai multe oportunităţi de angajare şi dezvoltare a carierei;
Politica agricola a UE va determina o creştere a concurentei şi a costurilor pentru structurile agricole mici.
Informaţii şi abilităţi insuficiente pentru a se folosi în domeniul agricol oportunităţile europene;
Dificultăţi de adaptare a agenţilor economici locali la condiţiile de calitate impuse de Uniunea Europeană;
Practicarea unui turism necontrolat poateconduce la distrugerea florei şi faunei.