Meniu Închide

Secretar

SPIRIDON MARIANA

Data nașterii: 24.03.1957
Locul nașterii: Șercaia
Stare civilă: căsătorită
Religie: ortodoxă
Naționalitate: română
Cetățenie: română

Program de audiențe:

  • În fiecare Joi între orele: 10.00 – 13.00

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE SECRETARULUI PE BAZA LEGII 215/2001 REPUBLICATĂ

Art. 116 (1) Fiecare unitate administrativ-teritorială şi subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie.
(2) Secretarul unității administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancțiunea destituirii din funcție.
(3) Secretarul unității administrativ-teritoriale nu poate fi soț, soție sau rudă de gradul întâi cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu președintele sau vicepreședintele consiliului județean, sub sancțiunea eliberării din funcție.
(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu și regimul disciplinar al secretarului unității administrativ-teritoriale se fac în conformitate cu prevederile legislației privind funcția publică și funcționarii publici.

Art. 117 Secretarul unității administrativ – teritoriale îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:

a) participă în mod obligatoriu la ședințele consiliului local;
b) coordonează compartimentele și activitățile cu caracter juridic, de stare civilă, autoritate tutelară și asistență socială din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local;
c) avizează proiectele de hotărâre ale consiliului local, asumându-și răspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnând hotărârile pe care le consideră legale;
d) avizează pentru legalitate dispozițiile primarului;
e) urmarește rezolvarea corespondenței în termenul legal;
f) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local și efectuarea lucrărilor de secretariat;
g) pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local;
h) asigură comunicarea către autoritațile, instituțiile și persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, în termen de cel mult 10 zile, dacă legea nu prevede altfel;
i) asigură aducerea la cunoștința publică a hotărârilor și dispoziților cu caracter normativ;
j) eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;
k) legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părți și confirmă autenticitatea copiilor cu actele originale, în condițiile legii.

– Convoacă consiliul local în scris, cu cel puțin 5 zile înaintea ședintelor ordinare sau cu cel puțin 3 zile înainte de ședințele extraordinare.
– Semnează, alături de președintele de ședință, procesul verbal al ședințelor consiliului local, și consemnează modul în care și-a exercitat votul fiecare consilier,
– Consilierul care conduce ședințele de consiliu, împreună cu secretarul unității administrativ-teritoriale își asumă, prin semnatură, responsabilitatea veridicității celor consemnate.
– înaintea fiecarei ședinte secretarul pune la dispoziție consilierilor, în timp util, procesul-verbal al ședinței anterioare, pe care ulterior îl va supune spre aprobare consiliului local. Consilierii au dreptul ca în cadrul sedinței să conteste conținutul procesului-verbal și să ceară menționarea exactă a opiniilor exprimate în ședința anterioară.
– Procesul-verbal și documentele care au fost dezbătute în ședință se depun într-un dosar special al ședinței respective, care va fi numerotat, semnat și sigilat de consilierul care conduce sedințele de consiliu și de secretar, după aprobarea procesului-verbal.
– Proiectele de hotărâri pot fi produse de consilieri, de primar sau de cetățeni. Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului propriu al autorității administrației publice locale.
– Hotărârile consiliului local se semnează de consilierul care conduce ședințele de consiliu, ales în condițiile prevăzute la art. 37, și se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar. În cazul în care consilierul ales în conditiile prevăzute la art. 37 lipsește sau refuză să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de 3-5 consilieri.
– Secretarul nu va contrasemna hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală sau că depășește competențele ce revin, potrivit legii, consiliului local. În acest caz secretarul va expune consiliului local opinia sa motivată, care va fi consemnată în procesul-verbal al ședinței. Secretarul va comunica hotărârile consiliului local primarului și prefectului, de îndată, dar nu mai târziu de 3 zile de la data adoptării.
– Comunicarea, însoțită de eventualele obiecții cu privire la legalitate, se face în scris de către secretar și va fi inregistrată într-un registru special destinat acestui scop.
– Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului și al aparatului propriu de specialitate, să pună la dispoziție consilierilor, la cererea acestora, în termen de cel mult 20 de zile, informațiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului.
– Fiecare consilier, precum și viceprimarul sunt obligati să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului.
– La lucrarile consiliului local pot asista și lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, președintele consiliului județean sau reprezentanții acestora, deputații și senatorii, miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului, secretarii și subsecretarii de stat, șefii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale din unitățile administrativ-teritoriale, în problemele ce privesc domeniile de responsabilitate ale acestor servicii, precum și persoanele interesate invitate de primar.
– Până la constituirea noului consiliu local primarul, viceprimarul sau, în absența acestora, secretarul va rezolva problemele curente ale comunei, potrivit compețentelor și atribuțiilor ce îi revin, potrivit legii.
– Atribuțiile de ofițer de stare civilă pot fi delegate viceprimarului, secretarului sau altor funcționari cu competențe în acest domeniu, potrivit legii.
– Referendumul local se organizează, în condițiile legii, prin grija prefectului, cu sprijinul secretarului și al aparatului propriu de specialitate al consiliului local respectiv.
– Secretarul poate coordona și alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autorităților administrației publice locale, stabilite de primar.
– Secretarul îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local ori de primar.